Šest vodećih medijskih kuća iz Jugoistočne Evrope osnovalo je regionalnu asocijaciju čiji će ciljevi biti međusobna saradnja i podrška, zajednička obuka zaposlenih, razmjena sadržaja, koordinirani nastup prema državnim i međunarodnim organima i organizacijama radi unapređenja kvaliteta novinarstva i poboljšanja uslova i položaja medija na tržištu, odlučeno je na nedavnom sastanku predstavnika ovih medija u Podgorici.

Ime udruženja je Media Association of South East Europe (MASEE) ili Medijska Asocijacija Jugoistočne Evrope (MAJE) ili Asociacioni i Mediave të Evropës Juglindore (AMEJL) ili Asocijacija na mediumite na jugositočna Evropa (AMJE). Osnivači Asocijacije su Oslobođenje (Sarajevo), AMG (Beograd), Koha (Priština), Sloboden Pečat (Skopje), Koha (Skopje) i Vijesti (Podgorica).

Asocijacija će biti registrovana kao nevladino udruženje sa sjedištem u Podgorici. Za prvog predsjednika Skupštine Asocijacije izabran je Željko Ivanović iz Vijesti. Glavni ciljevi Asocijacije biće rad na implementaciji evropskih standarda koji se traže od svih zemalja regiona u fazi pristupnih pregovora sa EU u pogledu zaštite novinara, prava na slobodu izražavanja, fer uslova na tržištu, transparentnog i nezavisnog rada regulatornih agencija, zajednički nastup ka velikim međuanrodnim oglašivačima, saradnja sa strukovnim organizacijama u Evropi, solidarnost između medija regiona, kao razmjena znjanja i iskustva među članicama Asocijacije.

U tom smislu i u bliskoj budućnosti planirana je organizacija zajedničkog treninga za članice Asocijacije po konkretnim segmentima biznisa (prodaja, marketing, video produkcija, e-paper, itd..), te organizacija velike godišnje tematske konferencije u jednom od regionalnih centara, na koju bi bili pozvani svi relevantni mediji iz regiona, EU, eksperti iz ovih oblasti, politički lideri, predstavnici strukovnih udruženja iz regiona i EU.

Jedan od prioritetnih zadataka je i povezivanje MASEE/MAJE/AMEJL sa evropskim i svjetskim asocijacijama izdavača (ENPA i WAN). Misija Organizacije za Bezbjednost i Saradnju u Podgorici je podržala ovu ideju prepeoznajući njen značaj za medijsku zajednicu regiona Jugoistočne Evrope, a uskoro će u svim medijima koji su osnivači Asocijacije, OEBS/OSCE objaviti i nagradni konkurs kojim će se studenti dizajna pozvati da posalju rjesenja za logo Asocijacije.

Sa osnivačkog sastanka je upućen poziv i ostalim medijima regije, koji smatraju da je međusobna saradnja po svim pomenutim pitanjima dobrodošla i neophodna, da se pridruže Asocijaciji i rade na promociji principa i realizaciji ciljeva zacrtanih u osnivačkim dokumentima Asocijacije. Rad Asocijacije finansiraće se iz članarine.